مانیتور پاژرو 2008 touch screen car dvd player for mitsubishi pajero

مانیتور پاژرو 2008

پاجیرو 2008 ۱۲ اینچ

قیمت:
لطفاً تماس بگیرید
کد کالا: مانیتور پاژرو 2008
دی وی دی فابریک پاژرو 2008 (2) قیمت دی وی دی پاژرو 2008 (2) دی وی دی فابریکی پاژرو 2008 (2) دی وی دی پاژرو 2008 (2) دی وی دی سیم کارت خور پاژرو 2008 (2) دی وی دی اورجینال پاژرو 2008 (2) دی وی دی اصلی پاژرو 2008 (2) دی وی دی تصویری پاژرو 2008 (2) دی وی دی مولتی مدیا پاژرو 2008 (2) دی وی دی اندروید پاژرو 2008 (2) دی وی دی اندرویدی پاژرو 2008 (2) قیمت مانیتور پاژرو 2008 (2) مانیتور فابریکی پاژرو 2008 (2) مانیتور پاژرو 2008 (2) مانیتور سیم کارت خور پاژرو 2008 (2) مانیتور اندروید پاژرو 2008 (2) مانیتور اندرویدی پاژرو 2008 (2) مانیتور اورجینال پاژرو 2008 (2) مانیتور تصویری پاژرو 2008 (2) مانیتور مولتی مدیا پاژرو 2008 (2) مانیتور اصلی پاژرو 2008 (2) مانیتور فابریک پاژرو 2008 (2) قیمت پخش پاژرو 2008 (2) پخش فابریکی پاژرو 2008 (2) پخش پاژرو 2008 (2) پخش سیم کارت خور پاژرو 2008 (2) پخش اورجینال پاژرو 2008 (2) پخش اصلی پاژرو 2008 (2) پخش تصویری پاژرو 2008 (2) پخش مولتی مدیا پاژرو 2008 (2) پخش اندروید پاژرو 2008 (2) پخش اندرویدی پاژرو 2008 (2) پخش فابریک پاژرو 2008 (2) قیمت ضبط پاژرو 2008 (2) ضبط پاژرو 2008 (2) ضبط فابریکی پاژرو 2008 (2) ضبط سیم کارت خور پاژرو 2008 (1) ضبط اندروید پاژرو 2008 (1) ضبط اندرویدی پاژرو 2008 (1) ضبط اصلی پاژرو 2008 (1) ضبط اورجینال پاژرو 2008 (1) ضبط تصویری پاژرو 2008 (1) ضبط مولتی مدیا پاژرو 2008 (1) ضبط فابریک پاژرو 2008 (2) قیمت دی وی دی پاجرو 2008 (1) دی وی دی پاجرو 2008 (1) دی وی دی سیم کارت خور پاجرو 2008 (1) دی وی دی فابریکی پاجرو 2008 (1) دی وی دی تصویری پاجرو 2008 (1) دی وی دی مولتی مدیا پاجرو 2008 (1) دی وی دی اصلی پاجرو 2008 (1) دی وی دی اورجینال پاجرو 2008 (1) دی وی دی اندروید پاجرو 2008 (1) دی وی دی اندرویدی پاجرو 2008 (1) دی وی دی فابریک پاجرو 2008 (1) قیمت مانیتور پاجرو 2008 (1) مانیتور پاجرو 2008 (1) مانیتور سیم کارت خور پاجرو 2008 (1) مانیتور فابریکی پاجرو 2008 (1) مانیتور اورجینال پاجرو 2008 (1) مانیتور تصویری پاجرو 2008 (1) مانیتور مولتی مدیا پاجرو 2008 (1) مانیتور اصلی پاجرو 2008 (1) مانیتور اندروید پاجرو 2008 (1) مانیتور اندرویدی پاجرو 2008 (1) مانیتور فابریک پاجرو 2008 (1) پخش پاجرو 2008 (1) قیمت پخش پاجرو 2008 (1) پخش فابریکی پاجرو 2008 (1) پخش سیم کارت خور پاجرو 2008 (1) پخش اندروید پاجرو 2008 (1) پخش اندرویدی پاجرو 2008 (1) پخش اورجینال پاجرو 2008 (1) پخش اصلی پاجرو 2008 (1) پخش تصویری پاجرو 2008 (1) پخش مولتی مدیا پاجرو 2008 (1) پخش فابریک پاجرو 2008 (1) ضبط پاجرو 2008 (1) قیمت ضبط پاجرو 2008 (1) ضبط اصلی پاجرو 2008 (1) ضبط اندروید پاجرو 2008 (1) ضبط اندرویدی پاجرو 2008 (1) ضبط اورجینال پاجرو 2008 (1) ضبط اصلی پاجرو 2008 (1) ضبط مولتی مدیا پاجرو 2008 (1) ضبط تصویری پاجرو 2008 (1) ضبط سیم کارت خور پاجرو 2008 (1) ضبط فابریک پاجرو 2008 (1) دی وی دی پاجیرو 2008 (1) دی وی دی فابریکی پاجیرو 2008 (1) دی وی دی سیم کارت خور پاجیرو 2008 (1) قیمت دی وی دی پاجیرو 2008 (1) دی وی دی اندروید پاجیرو 2008 (1) دی وی دی اندرویدی پاجیرو 2008 (1) دی وی دی اصلی پاجیرو 2008 (1) دی وی دی اورجینال پاجیرو 2008 (1) دی وی دی تصویری پاجیرو 2008 (1) دی وی دی مولتی مدیا پاجیرو 2008 (1) دی وی دی فابریک پاجیرو 2008 (1) مانیتور پاجیرو 2008 (1) مانیتور فابریکی پاجیرو 2008 (1) قیمت مانیتور پاجیرو 2008 (1) مانیتور سیم کارت خور پاجیرو 2008 (1) مانیتور اندروید پاجیرو 2008 (1) مانیتور اندرویدی پاجیرو 2008 (1) مانیتور اصلی پاجیرو 2008 (1) مانیتور تصویری پاجیرو 2008 (1) مانیتور اورجینال پاجیرو 2008 (1) مانیتور مولتی مدیا پاجیرو 2008 (1) مانیتور فابریک پاجیرو 2008 (1) پخش پاجیرو 2008 (1) پخش فابریکی پاجیرو 2008 (1) قیمت پخش پاجیرو 2008 (1) پخش اصلی پاجیرو 2008 (1) پخش اورجینال پاجیرو 2008 (1) پخش سیم کارت خور پاجیرو 2008 (1) پخش تصویری پاجیرو 2008 (1) پخش مولتی مدیا پاجیرو 2008 (1) پخش اندروید پاجیرو 2008 (1) پخش اندرویدی پاجیرو 2008 (1) پخش فابریک پاجیرو 2008 (1) ضبط پاجیرو 2008 (1) قیمت ضبط پاجیرو 2008 (1) ضبط فابریکی پاجیرو 2008 (1) ضبط سیم کارت خور پاجیرو 2008 (1) ضبط تصویری پاجیرو 2008 (1) ضبط اورجینال پاجیرو 2008 (1) ضبط اصلی پاجیرو 2008 (1) ضبط مولتی مدیا پاجیرو 2008 (1) ضبط اندروید پاجیرو 2008 (1) ضبط اندرویدی پاجیرو 2008 (1) ضبط فابریک پاجیرو 2008 (1) دی وی دی پاژیرو 2008 (1) دی وی دی فابریکی پاژیرو 2008 (1) قیمت دی وی دی پاژیرو 2008 (1) دی وی دی سیم کارت خور پاژیرو 2008 (1) دی وی دی اورجینال پاژیرو 2008 (1) دی وی دی اصلی پاژیرو 2008 (1) دی وی دی تصویری پاژیرو 2008 (1) دی وی دی مولتی مدیا پاژیرو 2008 (1) دی وی دی اندروید پاژیرو 2008 (1) دی وی دی اندرویدی پاژیرو 2008 (1) دی وی دی فابریک پاژیرو 2008 (1) مانیتور فابریکی پاژیرو 2008 (1) مانیتور پاژیرو 2008 (1) قیمت مانیتور پاژیرو 2008 (1) مانیتور سیم کارت خور پاژیرو 2008 (1) مانیتور اصلی پاژیرو 2008 (1) مانیتور اورجینال پاژیرو 2008 (1) مانیتور تصویری پاژیرو 2008 (1) مانیتور اندروید پاژیرو 2008 (1) مانیتور اندرویدی پاژیرو 2008 (1) مانیتور مولتی مدیا پاژیرو 2008 (1) مانیتور فابریک پاژیرو 2008 (1) پخش پاژیرو 2008 (1) پخش فابریکی پاژیرو 2008 (1) قیمت پخش پاژیرو 2008 (1) پخش سیم کارت خور پاژیرو 2008 (1) پخش اصلی پاژیرو 2008 (1) پخش مولتی مدیا پاژیرو 2008 (1) پخش تصویری پاژیرو 2008 (1) پخش اندروید پاژیرو 2008 (1) پخش اندرویدی پاژیرو 2008 (1) پخش اورجینال پاژیرو 2008 (1) پخش فابریک پاژیرو 2008 (1) ضبط پاژیرو 2008 (1) ضبط فابریکی پاژیرو 2008 (1) ضبط تصویری پاژیرو 2008 (1) ضبط اصلی پاژیرو 2008 (1) ضبط اورجینال پاژیرو 2008 (1) ضبط اندرویدی پاژیرو 2008 (1) ضبط اندروید پاژیرو 2008 (1) ضبط سیم کارت خور پاژیرو 2008 (1) قیمت ضبط پاژیرو 2008 (1) ضبط مولتی مدیا پاژیرو 2008 (1) ضبط فابریک پاژیرو 2008 (1)

اندروید 9، 8 هسته ای ،4 گیگ رم ، 64 گیگ حافظه ی داخلی

سیستم عامل: اندروید 
پردازشگر مرکزی: ۸ هسته ای
حافظه موقت ( رَم ) : 4 گیگا بایت 
حافظه داخلی: ۶۴ گیگا بایت
با قابلیت نصب سیم کارت ( سیم کارت خور )
کیفیت تصویر: IPS 2.5 بعدی

کیفیت صدا : DSP

مجهز به سیستم اپل کار پلیر Apple Car player


اندروید 9، 4 هسته ای ،2 گیگ رم ، 32 گیگ حافظه ی داخلی


سیستم عامل: اندروید 
پردازشگر مرکزی: 4 هسته ای
حافظه موقت ( رَم ) : 2 گیگا بایت 
حافظه داخلی: 32 گیگا بایت
با قابلیت نصب سیم کارت ( سیم کارت خور )

کیفیت تصویر: IPS 2.5 بعدی

کیفیت صدا : DSP

مجهز به سیستم اپل کار پلیر Apple Car player

نظر های موجود
(0/0)

قمیت مانیتور پاژرو 2008 چنده ؟ چند ماه گارانتی داره ؟ کجایی؟

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند